เป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "พื้นฐานการใช้งานห้องเรียนเสมือน" วันที่ 9-10 พ.ค. 2556

หน้า:  1  2  ()
รายวิชาทั้งหมด 
ชื่อรายวิชา
electrical system designรายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านข้อมูล
การจัดการทรัพยากรข้อมูล
สร้างเว็บไซต์ด้วยJoomlaรายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านข้อมูล
คอมพิวเตอร์เบื้องต้นข้อมูล
ชื่อรายวิชารายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านข้อมูล
test1รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านข้อมูล
การใช้งานระบบห้องเรียนเสมือนรายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านข้อมูล
คอมพิวเตอร์สำหรับเด็กรายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านข้อมูล
คอมพิวเตอร์เบื้องต้นรายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านข้อมูล
การเป็นผู้ประกอบการรายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านข้อมูล
ellisรายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน
คอมพิวเตอร์เบื้องต้นบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านข้อมูล
คอมพิวเตอร์ในงานอุตสาหกรรม (Computer in Industries)รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านข้อมูล
ชื่อรายวิชารายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน
วิชาการใช้ทรัพยากรสารสนเทศเบื้องต้นรายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านข้อมูล
สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านข้อมูล
การจัดการเชิงกลยุทธ์รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านข้อมูล
Japanese101รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน
เทคโนโลยีการผลิตในงานอุตสาหกรรมรายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านข้อมูล