หน้า: ()   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  ()
รายวิชาทั้งหมด 
4000307 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต(อ.สกรรจ์ รอดคล้าย)รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน
4653301 การสร้างภาพเคลื่อนไหว 3 มิติ (อ.คมกฤช นิลวิจิตร)รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต seree 541รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน
4000307 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต (1/2554) อ.จักสิทธิ์รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน
Data Communication and computer Network 541 sereeรายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน
4000107 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต (กศ.บป. - 1/2554) อ.จักสิทธิ์รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านข้อมูล
(1/2554) 4123617 - กศ.บป.การประยุกต์ใช้งานมัลติมีเดีย อ.คมกฤช เจริญ คอมฯธุรกิจ ห้อง 525405CDรายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน
(1/2554) 4652303 คอมพิวเตอร์กราฟิกเพื่อการออกแบบ อ.คมกฤช เจริญรายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านข้อมูล
1071104 สุขภาพอนามัยสำหรับมารดาและเด็ก (Health and Hygiene For Mother and Child)รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านข้อมูล
4601201 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (1/2554) อ.จักสิทธิ์รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านข้อมูล
(1/2554) 4000307 - เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต อ.คมกฤช เจริญรายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน
4601102 การโปรแกรมและขั้นตอนวิธี (1/2554) อ.จักสิทธิ์รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านข้อมูล
4603202 ระบบการจัดการฐานข้อมูล (Database Management Systems) ***อ.ดินาถ***รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านข้อมูล
4000307 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต ***อ.ดินาถ***รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านข้อมูล
4604801 : การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (อ.ญาณพัฒน์)รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน
4901301 ปัญหาสุขภาพและการป้องกันรายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านข้อมูล
อาหารและโภชนาการเบื้องต้น (อ.ฐิติมาพร)รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน
4301103 ชีววิทยาของเซลล์รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านข้อมูล
กลศาสตร์(อ. ชาญยุทธ)รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน
4323501 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช (Plant Tissue Culture) รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านข้อมูล