หน้า: ()   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  ()
รายวิชาทั้งหมด 
4003001 วิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์ 2-53 aj.seree Chanahข้อมูล
สัมมนา 2-53 aj-seree
สถิติธุรกิจข้อมูล
หลักสถิติข้อมูล
(2/2553) 4652304 การสร้างภาพเคลื่อนไหว 2 มิติ อ.คมกฤช เจริญรายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน
(2/2553) 4652305 เสียงสำหรับงานมัลติมีเดีย อ.คมกฤช เจริญรายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน
4602402 ระบบฐานข้อมูล *** อ.ดินาถ ***รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านข้อมูล
Wireless Technology 2-53 (AJ-Seree Chanah)ข้อมูล
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ (Information Technology for Learning) ***อ.ดินาถ***บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน
4654801 : การเตรียมฝึกประสบการณ์ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ (อ.ญาณพัฒน์)รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านข้อมูล
4000105, 4000305 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิตรายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านข้อมูล
4122502 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ 1 (System Analysis and Design 1) ** อ.ดินาถ ***รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน
(2/2553) 4000307 - เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต อ.คมกฤช เจริญรายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน
4603301 กราฟิก (อ.คมกฤช นิลวิจิตร)รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน
Data Communication(AJ.seree)
Data Communication(AJ.seree)
(2/2553) 4123617 - กศ.บป.การประยุกต์ใช้งานมัลติมีเดีย อ.คมกฤช เจริญ คอมฯธุรกิจ ห้อง A, Bรายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน
4000108 : เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ (อ.ญาณพัฒน์)รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน
4711501 โภชนาการเด็ก (Child Nutrition)รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านข้อมูล
4711301 การอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ (Early Child Care for Health Construction)รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านข้อมูล