หน้า: ()   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  ()
รายวิชาทั้งหมด 
4604903 : หัวข้อพิเศษเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (รศ.ยาใจ โรจนวงศ์ชัย)รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านข้อมูล
เตรียมฝึกประสบการณ์ทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้
(1-2553) การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์ อ.คมกฤช เจริญบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้
ชื่อรายวิชา
3501201 การใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่องานเอกสารธุรกิจ 1 (อ.คมกฤช นิลวิจิตร)รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน
4604901 : โครงงานทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ 1 (รศ.ยาใจ โรจนวงศ์ชัย)รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านข้อมูล
4965307 ตัวกำหนดและแนวโน้มปัญหาสุขภาพ 1/54รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านข้อมูล
ชีวิตกับสิ่งแวดล้อมรายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านข้อมูล
3503203 การประมวลผลวิจัยทางธุรกิจด้วยคอมพิวเตอร์ (Computer Business)รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านข้อมูล
4000107 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต อ.ดินาถรายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านข้อมูล
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านข้อมูล
4000307 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต (Information Technology for Life) อ.ดินาถรายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านข้อมูล
(1/2553) กศ.บป. 4000108 - เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ อ.คมกฤช เจริญ คอมฯธุรกิจรายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน
4000307 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต (อ.คมกฤช นิลวิจิตร)รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน
4122604 : โปรแกรมสำเร็จรูปและการประยุกต์ใช้งาน (อ.ญาณพัฒน์)รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน
4603201 วิศวกรรมซอฟต์แวร์ (อ.คมกฤช นิลวิจิตร)รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน
4653204 : การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ - อ.จักสิทธิ์รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน
(1/2553) 4000307 - เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต อ.คมกฤช เจริญ การตลาดABCรายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านข้อมูล
4601201 : การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ - อ.จักสิทธิ์รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน
(1/2553) 4652303 คอมพิวเตอร์กราฟิกเพื่อการออกแบบ อ.คมกฤช เจริญรายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านข้อมูล