หน้า: ()   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  ()
รายวิชาทั้งหมด 
4653204 : การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ (อ.ญาณพัฒน์)รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน
4965307 ตัวกำหนดและแนวโน้มปัญหาสุขภาพรายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านข้อมูล
4901302 การส่งเสริมสุขภาพรายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านข้อมูล
4652301 เทคโนโลยีสื่อประสม (อ.คมกฤช นิลวิจิตร)รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน
4941101กายวิภาคและสรีรวิทยาของมนุษย์รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านข้อมูล
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิตรายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน
โปรแกรมสำเร็จรูปและการประยุกต์ใช้งาน อ.คมกฤช เจริญ (ศูนย์สตูล)บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้
โครงการเปิดโลกทัศน์คอมพิวเตอร์ (ศึกษาดูงาน)บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้ข้อมูล
4003001 วิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์ (อาจารย์เสรี ชะนะ)รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านข้อมูล
4654401 : การจัดการโครงการสารสนเทศรายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านข้อมูล
4000107 : เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต - อ.จักสิทธิ์รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านข้อมูล
4000107 : เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต (อ.ญาณพัฒน์)รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน
4000108 - เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ อ.คมกฤช เจริญรายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านข้อมูล
4000108-เทคโนโลยีสารสนเทศฯ - อ.กฤษณ์วรารายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน
4000207 : เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิตรายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน
4000307 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต (อ.นลินี)รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านข้อมูล
4000307 - เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต อ.คมกฤช เจริญรายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านข้อมูล
4000307 : เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต : ปกติ (อ.ญาณพัฒน์)รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน
4124906 : โครงการนักศึกษา (494279 : เทคโนโลยีสารสนเทศ)รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน
4603601-เครือข่ายคอมพิวเตอร์รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน