หน้า: ()   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  ()
รายวิชาทั้งหมด 
{::::::::::::(:::[]-[1/2559] 4613602 หัวข้อพิเศษเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ - อ.คมกฤช เจริญ-[]::::):::::::::::::}รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน
{::::::::::::(:::[]-[1/2558] 4000307 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต - อ.คมกฤช เจริญ-[]::::):::::::::::::}รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน
---------- ภาคปกติ : อ.สารภี จุลแก้ว { 4663401} การวิเคราะห์และออกแบบระบบ 1_2558 รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านข้อมูล
---------- ปกติ {อ.สารภี จุลแก้ว} :4000307 : เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต ภาคเรียนที่ 1/2558รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านข้อมูล
4664201 กฎหมายและจริยธรรมทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศรายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านข้อมูล
[1_2558] 4000307 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต - อ.ยุพดี อินทสรรายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน
การวิเคราะห์และออกแบบเชิงวัตถุ (อ.นลินี)
4000307 : Information Technology for Lifeรายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านข้อมูล
---------- ภาคปกติ : อ.สารภี จุลแก้ว {4612101} การวิเคราะห์และออกแบบระบบ 2_2557 รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านข้อมูล
การวิเคราะห์และออกแบบระบบรายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านข้อมูล
โปรแกรมสำเร็จรูปและการประยุกต์ใช้งาน (อ.นลินี)ข้อมูล
4941101 กายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยาของมนุษย์รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านข้อมูล
************ [2/2557] อ.คมกฤช เจริญ 4662602 คอมพิวเตอร์กราฟิกเพื่อการออกแบบ ************รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน
************ [2/2557] อ.คมกฤช เจริญ 4000307 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต ************รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน
คอมพิวเตอร์กราฟิกส์ (อ.ทวีรัตน์ นวลช่วย)ข้อมูล
4942305 อาหารและโภชนาการในงานสาธารณสุขรายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านข้อมูล
4944209 นวดไทยรายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน
4662301 ระบบฐานข้อมูล (Database Systems) ***อ.ดินาถ***รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน
4612407 ระบบฐานข้อมูลขั้นสูง (Advanced Database Systems) *** อ.ดินาถ หลำสุบ***รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านข้อมูล
4661111 หลักสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านข้อมูล