หน้า: ()   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  ()
รายวิชาทั้งหมด 
โครงสร้างดีสครีต รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน
สารสนเทศด้านสุขภาพ (อ.สุภาภรณ์)รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน
สารสนเทศทางสุขภาพ (อ.ศรีธยา)
4663201-ความมั่นคงของระบบสารสนเทศ อ.กฤษณ์วรารายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านข้อมูล
------------(2-2556) เทคนิคปรับแต่งภาพเคลื่อนไหว อ.คมกฤช เจริญ------------รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน
4941102 ชีวเคมีสำหรับงานสาธารณสุข (Biochemistry for Public Health)บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านข้อมูล
[2/2556] 4603401 ระบบปฏิบัติการ (อ.จักสิทธิ์)รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านข้อมูล
----------ปิดการใช้งาน {4612101}การวิเคราะห์และออกแบบระบบ} 1/57 : อ.สารภี จุลแก้ว ภาคปกติ รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน
2/56 เทคโนโลยีสารสนเทศ นศ. ภาคปกติ อ.เสรี ชะนะ 02ข้อมูล
2/56 เทคโนโลยีสารสนเทศ นศ. ภาคปกติ อ.เสรี ชะนะ 01
[2/2556] 4000307 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต (อ.จักสิทธิ์)รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านข้อมูล
4662401 : การเขียนโปรแกรมบนเว็บ (อ.ญาณพัฒน์)รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน
4000307 : เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต : กศ.บป. (อ.ญาณพัฒน์)รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน
---------- ปกติ {อ.สารภี จุลแก้ว} :4000307 : เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต ภาคเรียนที่ 2/2557รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านข้อมูล
2/56 statistics-for-information-technology อ.เสรี ชะนะข้อมูล
[2/2556] 4000307 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต - กศ.บป. (อ.จักสิทธิ์)รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านข้อมูล
56/2 เทคโนโลยีสารสนเทศ กศ.บป. อ.เสรี ชะนะ
---------------[2/2556] 4000307 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต - อ.คมกฤช เจริญ---------------รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน
4612405 ระบบฐานข้อมูล (Database Systems) ***อ.ดินาถ***รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน
4003001 วิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์ - ผศ.ดร.ศศลักษณ์ ทองขาวรายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านข้อมูล