หน้า: ()   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  ()
รายวิชาทั้งหมด 
เคมี 1รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านข้อมูล
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต 1/56
สัมมนาคอมพิวเตอร์ 1/2556
การโปรแกรมและขั้นตอนวิธี 1/2556
---------------[1/2556] 4653301 การออกแบบภาพเคลื่อนไหว 3 มิติ อ.คมกฤช เจริญ---------------รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน
4000311 อนามัยการเจริญพันธุ์รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านข้อมูล
4912503 พืชสมุนไพรกับการแพทย์แผนไทยรายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน
4612601 ภาษาอังกฤษสำหรับวิทยาการคอมพิวเตอร์ (English for Computer Science)ข้อมูล
4303401-พันธุศาสตร์_3(3-0-6)-E148รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านข้อมูล
การโปรแกรมและขั้นตอนวิธีรายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านข้อมูล
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต อ.ทวีรัตน์รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านข้อมูล
4000307เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิตรายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน
4654901 : โครงงานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ (อ.ญาณพัฒน์)รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน
1/56 Computer Achitectureรายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน
1/56 Computer Architecture Seree Chanahรายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน
1/56 Datacommunication Seree Chanahรายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน
4662303 : เทคโนโลยีเว็บ (อ.ญาณพัฒน์)รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน
---------------[1/2556] 4000307 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต - อ.คมกฤช เจริญ---------------รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน
---------------[1/2556 กศ.บป.] 4661103 หลักสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ - อ.คมกฤช เจริญ---------------รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน
4701302 ปัญหาสุขภาพและการป้องกันบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านข้อมูล