หน้า: ()   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  ()
รายวิชาทั้งหมด 
นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ รหัส 564234A
โครงงานทางคอมพิวเตอร์ (อ.นลินี)บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้ข้อมูล
โรคเด็กและการป้องกัน
การเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการรายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน
4000307 กศ.บป.
การโปรแกรมและขั้้นตอนวิธี
สัมมนา 2/2555 (อ. พัฒนะ วรรณวิไล)
เคมี 2ข้อมูล
เคมีเชิงฟิสิกส์ 1ข้อมูล
เคมีพื้นฐาน ข้อมูล
4000307รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน
การจัดการทะเลสาบ (Lake Management)ข้อมูล
เคมีพื้นฐาน
4663602 หัวข้อพิเศษเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (อ.นลินี)รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านข้อมูล
4000307 เทคโนโลยีสารสนเทศ (กลาโหม) อ.คมกฤช เจริญรายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านข้อมูล
(2/2555) 4652304 การสร้างภาพเคลื่อนไหว 2 มิติรายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน
(2-2555) กศ.บป. 4000307 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต อ.คมกฤช เจริญรายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน
4612406 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ - ผศ.ดร.ศศลักษณ์ ทองขาวรายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านข้อมูล
(2/2555) 4653302 การตัดต่อสื่อมัลติมีเดีย รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน
(2/2555) 4653303 เทคนิคการปรับแต่งงานภาพเคลื่อนไหวรายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน