หน้า: ()   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  ()
รายวิชาทั้งหมด 
(2-2555) กศ.บป. 4000307 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต อ.คมกฤช เจริญรายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน
4612406 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ - ผศ.ดร.ศศลักษณ์ ทองขาวรายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านข้อมูล
(2/2555) 4653302 การตัดต่อสื่อมัลติมีเดีย รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน
(2/2555) 4653303 เทคนิคการปรับแต่งงานภาพเคลื่อนไหวรายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน
4902101,4941103 จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยาบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านข้อมูล
สถิติสำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศรายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านข้อมูล
พื้นฐานวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
4604801การเตรียมฝึกประสบการณ์ฯ (1/2555) อ.พัฒนะ วรรณวิไลรายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านข้อมูล
4004001 สัมมนา (2/2555) อ.พัฒนะ วรรณวิไลรายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านข้อมูล
(Final 1-2555) 4000307 เทคโนฯสารสนเทศเพื่อชีวิต อ.คมกฤช เจริญรายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านข้อมูล
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ประยุกต์ในงานวิทยาศาสตร์สุขภาพบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านข้อมูล
4323301-เทคโนโลยีชีวภาพเบื้องต้นบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านข้อมูล
4323103 - จุลชีววิทยาทางอุตสาหกรรมบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านข้อมูล
4324601-เทคโนโลยีอาหารหมักพื้นบ้านบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านข้อมูล
4603201-วิศวกรรมซอฟต์แวร์ (Software Engineering) อ.กฤษณ์วรารายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านข้อมูล
4702101, 4902101 จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยารายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านข้อมูล
4603205 การโปรแกรมเชิงวัตถุ (อ.นลินี)
1553610 English for Information Technology Iรายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านข้อมูล
4603602-การจัดการและบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์ (อ กฤษณ์วรา)รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านข้อมูล
(1-2555) เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต อ.คมกฤช เจริญรายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านข้อมูล