หน้า: ()   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  ()
รายวิชาทั้งหมด 
(1-2559) เทคโนโลยีสื่อประสม อ.คมกฤช เจริญรายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านข้อมูล
(1-2555) เทคโนโลยีมัลติมีเดีย อ.คมกฤช เจริญรายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านข้อมูล
(1-2555) คอมพิวเตอร์กราฟิกเพื่อการออกแบ อ.คมกฤช เจริญรายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านข้อมูล
Course sk037รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านข้อมูล
4301103 ชีววิทยาของเซลล์ : อาจารย์อรนุช สุขอนันต์บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน
ปฏิบัติการหลักเคมี (อ.กนิษฐา)รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน
เคมีอนินทรีย์1รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน
(2/2554) 4000307 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต อ.คมกฤช เจริญ PART 2รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน
4000307 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต ***อ.ดินาถ*** (ภาค กศ.บป.)รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน
ปฏิบัติการหลักเคมี
4604901 โครงงานทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ 1 ***อ.ดินาถ***รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน
Course Fullname 101ข้อมูล
4000108 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ (อ.สกรรจ์)รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านข้อมูล
เทคโนโลยีสำหรับครูคณิตศาสตร์
(2/2554) 4603401 ระบบปฏิบัติการ (อ.จักสิทธิ์)รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านข้อมูล
(2/2554) 4601201 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (อ.จักสิทธิ์)รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านข้อมูล
(2/2554) 4000307 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต (อ.จักสิทธิ์)รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน
(2/2554) 4653303 เทคนิคการปรับแต่งงานภาพเคลื่อนไหวรายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน
(2/2554) 4653302 การตัดต่อสื่อมัลติมีเดียรายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน
(2/2554) 4652304 การสร้างภาพเคลื่อนไหว 2 มิติรายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน