หน้า: ()   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  ()
รายวิชาทั้งหมด 
(2/2554) 4652305 เสียงสำหรับงานมัลติมีเดียรายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน
(2/2554) กศ.บป. 4000307 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต อ.คมกฤช เจริญรายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน
4654401 การจัดการโครงการสารสนเทศ (Information Project Management) รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน
4000307 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต (ผศ.ดร.อำนาจ ทองขาว) ข้อมูล
4000307 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต (ผศ.ดร.ศศลักษณ์ ทองขาว)รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านข้อมูล
4000307 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต อ. กฤษณ์วรา (กศ.บ.ป.)รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านข้อมูล
ปฏิบัติการชีวเคมีรายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน
เคมีอาหารรายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน
4603601-เครือข่ายคอมพิวเตอร์ อ. กฤษณ์วรารายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านข้อมูล
1553611 ภาษาอังกฤษสำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 (ผศ.ดร.อำนาจ + ผศ.ดร.ศศลักษณ์)รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านข้อมูล
วิชาเตรียมฝึกประสบการณ์ สิ่งแวดล้อมรายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน
การเตรียมฝึกวิชาชีพสาธารณสุขชุมชนรายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน
การคิดและการตัดสินใจรายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน
4653201 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (MIS) ผศ.ดร.ศศลักษณ์ ทองขาวรายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านข้อมูล
การคิดและการตัดสินใจ (อ.ธีรพล บัวทอง)ข้อมูล
แคลคูลัสชั้นสูงรายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน
ทฤษฎีจำนวน รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน
4000307 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต อ กฤษณ์วรารายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน
การจัดการและบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์(สกรรจ์ รอดคล้าย)รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน
4000307 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต(อ.สกรรจ์ รอดคล้าย)รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน