รายวิชาทั้งหมด 
เครื่องปั้นดินเผาข้อมูล
การเขียนแบบพื้นฐานรายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านข้อมูล
จิตวิทยาการออกแบบรายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน
ทักษะดนตรี 2 (Guritar 2)รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านข้อมูล
ศิลปกรรมท้องถิ่นภาคใต้รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านข้อมูล
ผลิตภัณฑ์พื้นบ้านรายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน
ศิลปะในชีวิตประจำวันบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้ข้อมูล
สุนทรียภาพของชีวิตข้อมูล
การออกแบบลวดลายข้อมูล
สุนทรียศาสตร์รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านข้อมูล
สุนทรียภาพของชีวิตบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้ข้อมูล