หน้า:  1  2  ()
รายวิชาทั้งหมด 
6502319 โปรแกรมสำเร็จรูปข้อมูล
การจัดการอุตสาหกรรมรายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน
การเขียนแบบวิศวกรรม(อาจารย์เสรี หนูหลง)2/2559รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน
6503340 การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศในงานอุตสาหกรรม
เทคโนโลยีสารสนเทศในงานอุตสาหกรรม
การเขียนแบบวิศวกรรม(อาจารย์เสรี หนูหลง)1/2559รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน
การเขียนแบบวิศวกรรม(อาจารย์เสรี หนูหลง)2/2558รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน
การเขียนแบบวิศวกรรมรายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน
การออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม อ.เสรี หนูหลง 2/2558รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน
โครงงานพิเศษทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม(อาจารย์เสรี หนูหลง)รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม(อาจารย์เสรี หนูหลง)รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
วงจรดิจิตอลและลอจิก
ไมโครโปรเซสเซอร์และไมโครคอนโทรลเลอร์ข้อมูล
โครงงานพิเศษทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรมรายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน
คอมพิวเตอร์ในงานอุตสาหกรรม 6531101 (สกรรจ์)รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านข้อมูล
6533805 Systems Development in Industriesข้อมูล
ไมโครโปรเซสเซอร์ และไมโครคอนโทรลเลอร์ อ.กฤษณ์วรารายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านข้อมูล
5653611 การจัดการงานวิศวกรรมด้วยคอมพิวเตอร์ รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านข้อมูล
วิชาการเขียนโปรแกรมในงานอุตสาหกรรม (Computer Programming in Industrial)รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านข้อมูล