----------1-59-4663302 เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการจัดการความรู้(Information Technology for Knowledge Management)
(KM1-59-4663302)

 รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน

เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับข้อมูล สารสนเทศและความรู้ มิติของความรู้ มูลเหตุที่ทำให้เกิดการจัดการความรู้ เทคโนโลยีการจัดการความรู้ การจัดการองค์ความรู้ภาคปฏิบัติ

รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน