โปรแกรมภาษาทางเลือก
(MD4663604)

 รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน

การศึกษาภาษาโปรแกรมอย่างลึกซึ้งหนึ่งภาษาหรือมากกว่า โดยเป็นภาษาที่เกิดใหม่หรือตรงกับความต้องการของตลาด

รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน